ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2018

            Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie, ul. Kościuszki 9,73-220 Drawno  działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty nieprzekraczającej równowartości 30 000  netto z dnia 02.01.2018 roku, ogłasza zapotrzebowanie na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników w ramach projektu ”Aktywna integracja szansą na zatrudnienie”, współfinansowanego z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020.

Zakres usługi:

               Przygotowanie i dostarczenie 1 posiłku obiadowego, pełnowartościowego dziennie.

               Dostarczenie posiłków do miejsca odbywania warsztatów  w ramach programu lub zapewnienie miejsca na spożycie posiłku.

               Przywiezienie posiłków w naczyniach termicznych aby podawane były ciepłe- jeżeli dotyczy

               Dodatkowo zapewnienie serwisu kawowego m.in.: kawa, herbata, woda niegazowana i gazowana dla każdego uczestnika.

               Dostarczenie posiłków dla  32 osób dziennie nie więcej niż 2880  posiłków w całym okresie obowiązywania umowy według harmonogramu .

 

Czas trwania zadania:

 

Realizacja zadania odbywać się będzie od poniedziałku do piątku , od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. , zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego harmonogramem. Harmonogram zajęć może ulegać zmianie o czym wykonawca zostanie powiadomiony najpóźniej w okresie: jeden dzień przed realizacją dziennego zamówienia.

Warunki udziału w zadaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w  zakresie zbieżnym z niniejszym zamówieniem.  Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

3. Posiadają potencjał techniczny: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

4. Posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

5. Dysponują odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

6. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Kryterium oceny oferty :

  1. Wybór najlepszej oferty dokonany będzie wyłącznie spośród ofert, które spełniają warunki udziału w postępowaniu ofertowym.
  2. Kryterium cena: LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH ZA OFERTĘ CENOWĄ DLA CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA  „Cena”     – 100%
  3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

 ------------------------------- x 100 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Porównywaną ceną będzie łączna cena brutto zapisana w Formularzu ofertowym.

  1. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.
  2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do realizacji umowy. Wykonawca podaje wszystkie ceny z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
  3. W cenie brutto należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej na dzień otwarcia ofert stawce (jeśli dotyczy).
  4. W przypadku osób fizycznych zaoferowana cena ma obejmować wszystkie koszty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w trakcie realizacji zamówienia (w szczególności podatek od osób fizycznych i obciążenia na rzecz ZUS).

O wyborze najlepszej oferty, wybrany oferent zostanie powiadomiony telefonicznie.

Szczegółowych informacji udziela Grzegorz Zieliński, numer telefonu: 600 821 451

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania wniosków do 15.01.2018r

Drawno, 08.01.2018r.

Do pobrania:

Załącznik nr. 3