Nabór na stanowisko wychowawcy

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego „Koniczynka” działającej na terenie Gminy Drawno.

Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Drawnie

73-220 Drawno, ul Kościuszki 9

tel. 957682450 oraz 600821451, fax. 957682986

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmiot naboru:

1. Stanowisko: wychowawca

2. Miejsce wykonywania pracy: Placówka Wsparcia Dziennego „Koniczynka” działająca    

   przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie.

3. Okres zatrudnienia: od 16 wrzesień 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na 1/2 etatu.

Zakres obowiązków Wychowawcy:

  1. Organizowanie pracy z grupą dzieci oraz pracy indywidualnej z dzieckiem.
  2. Prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych, sportowych oraz rozwijających zainteresowania zgodnie z programem pracy oraz ramowym planem zajęć.
  3. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodziną dziecka.
  4. Wypełnianie dokumentacji placówki w porozumieniu z Kierownikiem.
  5. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci do placówki.
  6. Ścisłe przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w najbardziej efektywny sposób.
  7. Dbanie o majątek placówki, ochrona jego mienia oraz użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
  8. Przestrzeganie przepisów, przepisów sanitarnych, przepisów BHP i p/poż.
  9. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.

Warunki dotyczące charakteru zlecenia i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14.00 do 18.00.

2. Konieczność przemieszczania się po terenie miasta Drawno w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (wyjścia na spacer, do parku itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek wyjazdy poza teren Gminy.

Wymagania niezbędne dotyczące zatrudnienia na stanowisku wychowawcy w placówce wsparcia dziennego z dziećmi:

1) wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

2) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

4) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1. Osoba ubiegająca się na stanowisko wychowawcy powinna posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz posiadać umiejętność komunikowania się w pracy i w zespole.

2. Znajomość przepisów:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 20141 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

3. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna.

4. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny,

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

4. Oświadczenie, że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

5. Oświadczenie, o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

6. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie w zamkniętych kopertach do dnia 12.09.2019 roku do godz. 15.30 lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko wychowawcy". Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać od Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie w siedzibie jednostki lub telefonicznie tel. 95 768 2450 lub 600821451

Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach:

• przeprowadzenie analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu,

• ocena merytoryczna złożonych dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Zakwalifikowani kandydaci otrzymają informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji w siedzibie M-GOPS.

 

Załączniki:

1. Oświadczenia,

2. Oświadczenie, o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

Kierownik

Grzegorz Zieliński

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia