ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

 1. 1.Zamawiający:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

73-220 Drawno, ul. Kościuszki 9

Tel. 95 768 24 50

 1. 2.Przedmiot zamówienia:
 1. Wykonanie czynności polegających na udzieleniu schronienia:
  1. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest miasto i gmina Drawno (art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 960 ze zm.)
  2. potrzebujących pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Drawno
 2. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1 odbywa się na podstawie skierowania i decyzji o umieszczeniu wydanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie.
 3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. 1:
  1. trzech posiłków dziennie;
  2. środków czystości i higieny osobistej;
  3. pomocy w sprawach formalno – prawnych, zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi;
  4. opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.
 4. Liczba osób wymagających schronienia wynosi jedna/dwie osoby.
 1. 3.Termin realizacji zamówienia:

Od 01.10.2017 r. do 30.04.2018 r.

 

 1. 4.Opis wymagań stawianych Wykonawcy;

Wymagania niezbędne:

- w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i posiadającym warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym.

 1. 5.Kryteria wyboru oferty:
 1. Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta.
 2. Dogodne umiejscowienie schronienia (teren województwa zachodniopomorskiego).
 1. 6.Sposób przygotowania oferty:
 1. Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 – wzór oferty.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do 30.04.2018 r.

- w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym, wypis z krajowego rejestru Sądowego,

- w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,

- dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osoby go reprezentujących  z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej.

 1. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:

- upoważnienie na składanie ofert na realizację określonego zadania publicznego,

- zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drawnie

- upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokumentowania rozliczeń w tym zakresie.

 1. Odpis statutu.
 1. 7.Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w następujący sposób:

 1. Drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Drogą pocztową na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

73-220 Drawno, ul. Kościuszki 9

Oferty należy składać do 25.08.2017 r. do godz. 1500. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 5 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej: http://mgopsdrawno.pl/

Aplikacje, które wpłyną do M - GOPS w Drawnie po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 1. 8.Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Imię i Nazwisko: Grzegorz Zieliński

 1. 95 768 24 50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Warunki i zakres realizacji:
 1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielania schronienia. Stawkę godzinową należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę oraz dogodne umiejscowienie.
 4. Termin wykonania przedmiotowego zadania od 01.10.2017 r. do 30.04.2018 r.
 5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (zał. Nr 2).
 6. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do M - GOPS w Drawnie. Do faktury winien być dołączony imienny wykaz osób, którym udzielono schronienia z podaniem ilości dni udzielonego schronienia. Umowa dotycząca przedmiotowego zadania zostanie podpisana w dniu 03.09.2017 r.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy

Drawno, dnia 04.08.2017 r.

Kierownik Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie – Grzegorz Zieliński

Do pobrania :

Załączniki