Drukuj
Odsłony: 2040

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie powołana Zarządzeniem Nr 18/2010 Burmistrza Drawna z dnia 11 maja 2010 r.działa w następującym składzie:

            1. Myślicka Elżbieta               - Przewodnicząca

            2. Pater Katarzyna                 - Członek

            3. Bacztub Elżbieta                - Członek

            4. Zieliński Grzegorz              - Członek

            5. Szymkowiak Janusz           - Członek

            6. Ciechanowicz Magdalena     - Sekretarz

 

Do zadań Komisji należy:

1. Współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej, organizacjami społecznymi, poradniami leczenia uzależnień, jednostkami    administracyjnymi samorządu terytorialnego oraz kościołami w zakresie profilaktyki uzależnień.

2. Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki uzależnień oraz opiniowanie i nadzorowanie wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ich usytuowania, wnioskowanie w sprawach dotyczących wprowadzania zakazu lub ograniczania sprzedaży alkoholu.

4.  Opiniowanie w sprawach wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu w zakresie zgodności lokalizacji punktów oraz limitu punktów sprzedaży określonych w uchwałach Rady Miejskiej.

5. Rozstrzyganie skarg dotyczących zakłócania spokoju w miejscach sprzedaży alkoholu i w ich najbliższej okolicy oraz wnioskowanie o cofnięcie zezwolenia w przypadku powtarzających się tego typu wykroczeniach.

6. Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu

7. Obejmowanie pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną osób  współuzależnionych.

8. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz rozmów w sprawach osób  nadużywających alkoholu oraz zapewnianie pomocy prawnej , socjalnej i socjoterapeutycznej rodzinom gdzie wystąpiły problemy z nadużywaniem alkoholu.

9. Kierowanie w trybie określonym w przepisach ustawy na badanie do lekarza (biegłego sądowego) w celu pozyskania opinii w przedmiocie uzależnienia od  alkoholu i wskazania sposobu leczenia osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład  pożycia rodzinnego, demoralizują małoletnich, systematycznie zakłócają spokój i porządek  publiczny.

10. Kierowanie do sądu wniosków  o wszczęcie postępowania w sprawach o  zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

11. Kontrola zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie na terenie gminy.

12. Udzielanie pomocy kuratorom sądowym wykonującym nadzór nad osobami  w stosunku do których zastosowano obowiązek poddania się leczeniu  odwykowemu.

  Posiedzenia  Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

 

Specjalista do spraw uzależnień -  mgr Ciechanowicz Magdalena

  Do zadań Specjalisty ds. uzależnień należy:

1. Prowadzenie dokumentacji, koordynacja zadań wynikających z Gminnego Programu    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Przygotowanie projektu preliminarza na wykonanie programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Przygotowanie sprawozdań z realizacji programu.

5. Udział w posiedzeniach Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Współpraca z lecznictwem odwykowym.

7. Rozpowszechnianie profilaktyki w szkołach lokalnych.