Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. Prezydent Andrzej Duda dnia 17 lutego 2016 r. podpisała ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Po publikacji w Dzienniku Ustaw obowiązywać będzie miesięczne vacatio legis. To czas, w którym samorządy przygotowywać się będą do obsługi programu.

Pliki do pobrania:

 Podręcznik rodzina 500+

Formularze na stary okres obowiązujące do 30 września 2017

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art 30c, art 30e i art 30f ustawy z dnia 26 lipca 1994 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. zm.)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalone jest prawdo do świadczenia wychowawczego -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Formularze na nowy okres obowiązujący od 1 października 2017

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art 30c, art 30e i art 30f ustawy z dnia 26 lipca 1994 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. zm.)

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalone jest prawdo do świadczenia wychowawczego  -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS